top of page

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1

Verkoper Coco Bloom Concept, Boekweitstraat 16 8490 Jabbeke.  E-mailadres: hello@cocobloomconcept.be Telefoonnummer 0485 42 94 96 ondernemingsnummer: BE0791437252

Artikel 2

Toepasselijkheid & Voorwaarden De algemene voorwaarden van Coco Bloom Concept zijn van toepassing op elk aanbod aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt). Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren. Het plaatsen van een bestelling op de website/mail geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website. 

Artikel 3

Offertes Al onze offertes zijn vrijblijvend. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Offertes worden gemaild en worden na getekende goedkeuring van de klant opgenomen in de officiële planning.

Artikel 4

prijzen en factuur  Alle prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn exclusief btw. De prijzen van de producten bevatten niet de transportkosten, deze zal de klant bovenop de aankoopprijs betalen. Coco Bloom Concept behoudt zich het recht om op elk moment de verkoopprijzen en transportkosten te wijzigen. Stijging van de kost van de grondstoffen kan leiden tot een verhoging van de kostprijs, dit wordt op voorhand aan de klant gecommuniceerd. De klant gaat ermee akkoord dat wij onze factuur in elektronische vorm overmaken. Indien de klant toch een papieren factuur wenst, kan hij/zij dit op verzoek vragen via helle@cocobloomconcept.be . De producten blijven eigendom van Coco Bloom Concept tot op het ogenblik dat ze integraal betaald zijn door de klant, dit is tot volledige betaling van de aankoopprijs en de kosten.

Artikel 5

Voorschot Bij bestellingen op maat vraagt Coco Bloom Concept telkens een voorschot, deze wordt via een voorschotfactuur aan de klant gemaild. Na betaling worden de nodige producten aangekocht en/of de werken gestart. Coco Bloom Concept is niet verantwoordelijk voor creaties die niet op tijd in orde zijn doordat voorschotten laattijdig betaald werden.

Artikel 6

Betaling Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Cash, Payconiq en bankoverschrijving. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. 

De factuur dient betaald te worden voor de vervaldatum. Bij niet-betaling van de schuld op de vervaldag zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder enige aanmaning verhoogd worden met een forfaitair bedrag van 20% van de factuurschuld met een minimum van 25,00,- euro per factuur.

Artikel 7

Levering en uitvoering Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres. Wanneer een artikel in stock is wordt het zo snel mogelijk aangeboden op uw leveringsadres. De prijs voor levering wordt op maat van uw bestelling bepaald. Online bestellingen kunnen ook altijd kosteloos afgehaald worden in het atelier.

Artikel 8

Overeenkomst verbreken of annuleren Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20 % van het totaalbedrag van de bestelling.

Artikel 9

Overmacht Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder valt productieonderbrekingen, werkkrachten, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen, die zowel onszelf als onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.

Artikel 10

Intellectuele eigendom De inhoud van de website is beschermd door het auteursrecht, door handelsmerken en door andere intellectuele eigendomsrechten. In alle gevallen blijven alle eigendomsrechten met betrekking tot de content en de materialen vermeld op de website, in handen van de verkoper of hun respectieve leveranciers (naargelang wat van toepassing is). De website mag niet worden gereproduceerd, noch geheel noch gedeeltelijk, overgezet via elektrische of conventionele methodes, gewijzigd, gelinkt aan of gebruikt voor publieke of commerciële doeleinden zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van de verkoper.

Artikel 11

Klachtenregeling en geschillen Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten binnen de 7 kalenderdagen schriftelijk worden gemeld aan hello@cocobloomconcept.be.

Alle overeenkomsten afgesloten met de Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. Bij geschillen zijn enkel de Rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.

Artikel 12

Privacy Bij het plaatsen van bestellingen heeft Coco Bloom Concept jouw gegevens nodig.  Door deze gegevens in te geven op de website, geef je ons de toestemming deze te gebruiken. Wij hebben ze nodig om de administratieve kant van je bestelling in orde te brengen, maar ook voor de levering, facturatie, marketing en reclame-acties/promoties. Uiteraard houden we die gegevens privé en worden ze veilig opgeslagen in onze beveiligde, niet publieke database. Tevens heb je als koper steeds het recht deze gegevens op te vragen of aan te passen.

Coco Bloom Concept is te allen tijde gerechtigd om op de website en sociale media voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde diensten en/of producten met vermelding van de identiteitsgegevens van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13

Workshops inschrijven voor de geplande workshops kan via de website of via mail. Een inschrijving is pas definitief na betaling. Wanneer de klant de dag van de workshop verhinderd is, mag die iemand anders in de plaats sturen of kiezen voor een DIY pakket. Wanneer de lesgever van de workshop verhinderd is, krijgt de klant een waardebon ter waarde van de workshop of wordt het geld van de klant teruggestort op het door de klant gegeven rekeningnummer.

Artikel 14

Verhuur Coco Bloom Concept verhuurt een Boho Party Pakket (tapijten, vazen, backdrop en manden). Wij zijn gerechtigd om de klant te verzoeken om een waarborgsom te betalen als zekerheid voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. Indien goederen gehuurd worden, dienen ze door de klant in dezelfde staat te worden teruggebracht als waarin hij deze goederen ontvangen heeft. Indien gehuurde goederen beschadigd worden of ontbreken bij teruggave is Coco Bloom Concept gerechtigd de klant hiervoor aansprakelijk te stellen. Indien de vastgestelde schade de waarborgsom overstijgt, is de klant gehouden tot betaling van het saldo. Aan de gehuurde goederen mogen geen bewerkingen worden uitgevoerd, zoals lijmen, schilderen, etc. en dit op straffe van vergoeding van de werkelijk geleden schade en behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Coco Bloom Concept.

Artikel 15

Cookies Coco Bloom Concept gebruikt mits jouw toestemming technische, functionele, analytische en marketing cookies. De verkregen gegevens worden enkel voor eigen gebruik bewaard om zo goed en zoveel mogelijk klantgericht te werken.

Artikel 16

Wijzigingen aan de algemene voorwaarden Coco Bloom Concept behoudt het recht om de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Bekijk ze dus regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden met onmiddellijke ingang van kracht na het publiceren op de website.

Deze Regels treden in effect op 05/07/2024

De uitleg en informatie die hierin wordt gegeven betreft echter alleen algemene en hoogwaardige uitleg, informatie en voorbeelden. U dient dit artikel niet te interpreteren als juridisch advies of als aanbevelingen omtrent hetgeen u daadwerkelijk zou moeten doen. We raden u aan juridisch advies in te winnen voor het verkrijgen van inzicht en om u te helpen bij het opstellen van uw voorwaarden.

bottom of page